Karta Przekazania Odpadu
Karta Przekazania Odpadu to dokument, którego posiadanie wymusza art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. KPO stwierdza, że konkretne odpady zostały, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi procedurami, przekazane odbiorcy odpadów mającemu wszelkie niezbędne pozwolenia na obrót nimi.
Karta Ewidencji Odpadu
Karta Ewidencji Odpadu jest jednym z dwóch dokumentów, na których dokumentuje się gospodarkę odpadami. Drugim dokumentem jest Karta Przekazania Odpadu. To, co ważne w przypadku KEO, to fakt, że kartę taką zakłada się oddzielnie dla każdego odpadu (dla każdego kodu odpadu wynikającego z rozporządzenia Ministra Środowiska).
KPO w pigułce
Karta przekazania odpadu powinna być przygotowana przez wytwórcę odpadów, natomiast odbiorca powinien na niej zaznaczyć, że odpady przyjął. Jeśli wytwórca dostarcza do odbiorcy odpady, korzystając z pomocy innych podmiotów (na przykład z usług firm transportowych), to na KPO musi znaleźć się potwierdzenie wykonania usługi przez pośrednika.
Przygotowanie KPO
Kartę Przekazania Odpadu przygotować musi posiadacz odpadów, co w praktyce najczęściej oznacza wytwórcę, a więc na przykład firmę budowlaną objętą obowiązkiem ewidencji odpadów. Najczęściej istnieje potrzeba przygotowania KPO w trzech egzemplarzach: jeden dla wytwórcy odpadów, jeden dla odbiorcy i trzeci dla firmy transportowej pośredniczącej w przekazaniu odpadów. Oczywiście, jeśli wytwórca lub odbiorca dysponuje własnym transportem, to wówczas ten trzeci egzemplarz KPO jest zbędny.
Pewnym ułatwieniem jest możliwość przygotowania zbiorczej KPO. Warunek jest jeden: można w takim dokumencie zawrzeć informacje jedynie o odpadach o jednym kodzie przekazanych w ciągu miesiąca, o ile zawsze pochodziły one od tego samego wytwórcy i trafiły do tego samego odbiorcy. Jeśli w przekazaniu odpadów pośredniczyła firma transportowa, to również musi być to cały czas ten sam podmiot.
KPO nie sporządza się, jeżeli jedna ze stron (albo wytwórca, albo odbiorca) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której wytwórcą odpadów jest osoba fizyczna.
Jak wygląda KPO?
Nie ma dowolności, jeśli chodzi o formę przygotowania KPO. Dokument ten jest opisany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Tam też znajduje się wzór karty. Jest to dokument prosty, ale należy pamiętać, że niezgodność ze wzorem powoduje unieważnienie KPO, a w konsekwencji naraża strony na sankcje przewidziane w przepisach szczegółowych.
Po co jest Karta Ewidencji Odpadu?
Każdy wytwórca odpadów musi być w stanie udokumentować drogę wszystkich wytworzonych odpadów. A ponieważ droga ta zaczyna się właśnie od „wytworzenia odpadów”, muszą zostać one opisane. Podstawowym parametrem odpadów jest ich kod: oznaczenie kodowe, które informuje o pochodzeniu i typie odpadów (inne kody są przyjęte dla gruzu betonowego, gruzu ceglanego, ziemi i tworzyw sztucznych). W przypadku odpadów budowlanych kategorii odpadów jest bardzo dużo, a każdy kod musi być ewidencjonowany na oddzielnej karcie.
KEO dokumentuje ilość wytworzonych odpadów (trzeba podać ich masę), a także sposób postępowania: przy każdym zapisie znajduje się miejsce na podanie numeru KPO. Dalej już na podstawie Karty Przekazania Odpadu można odtworzyć drogę dowolnej partii wytworzonych odpadów budowlanych.
Jak wygląda KEO?
Karta Ewidencji Odpadu powinna wyglądać tak, jak to opisuje rozporządzenie Ministra Środowiska. Co ważne, dopuszczane jest prowadzenie KEO w formie elektronicznej, ale tylko wówczas, gdy posiadacz odpadów posługuje się ważnym podpisem elektronicznym w celu uwierzytelnienia dokumentów.
Czy to jest komukolwiek potrzebne?
Dla wytwórców odpadów konieczność prowadzenia dość dokładnej przecież ewidencji, może być kłopotliwa. Należy jednak spojrzeć na tę ewidencję z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki odpadami. Odpady budowlane są często odpadami i zwiększonej szkodliwości dla środowiska, dlatego trudno sobie wyobrazić, żeby obrót nimi przebiegał poza kontrolą, tym bardziej że ilość wytwarzanych odpadów o kodzie głównym 17 jest bardzo duża. Wydzielone są specjalne składowiska odpadów budowlanych i ewidencja ma pomóc w ustaleniu, czy dana firma zgodnie z przepisami utylizuje wytworzone odpady.
Oczywiście, że ograniczenie formalności byłoby na pewno przyjęte z ulgą, ale tylko konieczność prowadzenia dokumentacji powoduje, że odpady budowlane nie zagrażają środowisku.